Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
www.ciechocinek.bipst.pl / Oświata / Aktualności
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS


  Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do programu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn.: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Program przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

  Zgodnie z założeniami Programu wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają organy prowadzące szkoły, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).  Na niniejszy cel organ prowadzący Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku (zgodnie z umową nr 45/NPRC/2017) otrzymał wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 4.000,00 zł, które stanowią 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny wynosi 1.000,00 zł.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
   

  Dodany 2017-08-26 14:23:09 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 140
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-26 14:23:34               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-26 14:23:44
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA CIECHOCINKA

   

  Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1-2 Burmistrz Ciechocinka ogłasza, że podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla przedszkoli wynosi 846,89 zł miesięcznie.

  Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu gminy miejskiej Ciechocinek w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (635,17 zł miesięcznie).

  Niepubliczne punkty przedszkolne niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy miejskiej Ciechocinek w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (338,76 zł miesięcznie).

  Burmistrz Ciechocinka ogłasza także, że statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 r. w przedszkolach prowadzonych przez gminę miejską Ciechocinek, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 224.
   

  1. Treść ogłoszenia (350 KB)
  Dodany 2017-04-18 22:17:33 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 522
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-19 00:52:11               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-04-18 22:17:38
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS


  UCHWAŁA Nr XXX/167/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (218 KB)
  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/167/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 lutego 2017 roku (350 KB)
  Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/167/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 lutego 2017 roku (348 KB)
  Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/167/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 lutego 2017 roku (345 KB)

  Dodany 2017-02-21 20:43:54 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 735
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-21 20:48:26               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-02-21 20:43:59
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS


  Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do programu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn.: Książki Naszych Marzeń. Program ma promować czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych, dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów.

  Na niniejszy cel organ prowadzący otrzymał wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 2.170,00 zł, które stanowią 80% kosztów realizacji zadania.

  Celami szczegółowymi Programu są między innymi:

  • doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata,
  • promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych,
  • wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjnych dla nich,
  • urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych.

  Przewidziane formy realizacji niniejszego Programu są:

  • stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających efektywniejsze realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej, między innymi przez wypożyczanie uczniom książek na okres ferii letnich i zimowych,
  • współpraca bibliotek szkolnych i publicznymi dla lepszej realizacji zadań obu instytucji między innymi poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.


  Dzięki przystąpieniu do Programu biblioteka w Szkole Podstawowej nr 1 im. marsz.Józefa Piłsudskiego została wzbogacona o 167 pozycji książkowych.
   

  Dodany 2016-01-12 19:01:19 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1734
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-01-15 09:04:39               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-11-28 16:58:09
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
      Tel: 544161800


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4032228 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij