Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
www.ciechocinek.bipst.pl / Środowisko / Gospodarka odpadami
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Harmonogram wywozu odpadów z pojemników z terenu miasta Ciechocinek na rok 2017 (od 01.07)

   

   

  Wywozu dokonuje Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech”

  Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 33 87-720 Ciechocinek

  Tel 54 416 27 00

   

   

   

  Dodany 2013-06-28 12:12:56 przez Jacek Smokowski         Wyświetlony: 7580
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-21 23:26:12               Historia zmian [14]
  Publikacja 2015-01-20 12:18:53
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zasady segregowania odpadów komunalnych

   

   

   

   

  Ulotka do pobrania:

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-07-11 12:56:19 przez Jacek Smokowski         Wyświetlony: 7358
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-11 12:56:19               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Formularze do pobrania: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (65 KB)
  Podstawa prawna

  - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

  Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 r. - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi . (76 KB)

  - Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 r. - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  (67 KB)

  - Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 r. - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (67 KB)

  - Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 r. - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . (65 KB) ;  załącznik do uchwały nr XXVI/216/2012 (27 KB)

  - Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013 r. - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek (88 KB)

  Wymagane dokumenty:
  • wypełniony druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, przez właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
  Opłata skarbowa: - nie dotyczy -
  Opłaty administracyjne: - nie dotyczy -
  Termin i sposób załatwiania: Złożenie dokumentu
  Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Ciechocinku
  ul. Kopernika 19
  87-720 Ciechocinek
  pok. nr 7 (sekretariat) w budynku Nr I, tel. 544161800 
  Tryb odwoławczy: - nie dotyczy -
  Inne informacje:

  Informacja o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

  Od 1 lipca 2013 roku odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie Gmina Miejska Ciechocinek.

  Właściciele nieruchomości są zobowiązani do: wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, gromadzenia w odpowiednich pojemnikach wytwarzanych odpadów a w szczególności do ich segregacji.

  Nowym rozwiązaniem jest potrzeba segregacji odpadów ulegających biodegradacji (np. resztki kuchenne, mokre odpady – ręczniki papierowe ) oraz odpady zielone ( liście, trawa ), które to odpady będą odbierane raz w tygodniu w okresie letnim i raz na dwa tygodnie w okresie zimowym.

  Na terenie miasta powstanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

  Odpady - chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady komunalne powstające w wyniku prac remontowych i rozbiórkowych, podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu i odbiorowi w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty i pobierana będzie od wszystkich osób wytwarzających odpady komunalne w nieruchomościach zamieszkałych.

  Ustalono następującą stawkę opłaty: a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20,00 zł za miesiąc,
  b) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 11,00 zł za miesiąc.

  Ustalono następujące terminy płatności opłat za gospodarowanie odpadami:

  1) za okres od 1 stycznia do 28 lutego - do dnia 10 marca,
  2) za okres od 1 marca do 30 kwietnia - do dnia 10 maja,
  3) za okres od 1 maja do 30 czerwca - do dnia 10 lipca,
  4) za okres od 1 lipca do 31 sierpnia - do dnia 10 września,
  5) za okres od 1 września do 31 października - do dnia 10 listopada,
  6) za okres od 1 listopada do 31 grudnia - do dnia 10 stycznia.

  Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku lub na konto: KDBS Filia Ciechocinek Nr 52 9550 0003 2008 0077 0277 0001.

  Odpady komunalne w zamian za uiszczoną opłatę, powstałe na nieruchomości zamieszkanej przez mieszkańców, w zabudowie jednorodzinnej, odbierane będą raz na dwa tygodnie a odpady segregowane raz w miesiącu.

  Odpady komunalne powstałe na nieruchomości zamieszkanej przez mieszkańców, w zabudowie wielorodzinnej, odbierane będą raz w tygodniu. Odpady zielone, bioodpady zebrane w sposób selektywny odbierane będą z częstotliwością:

  a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
  b) w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - niezależnie od stopnia ich zapełnienia.

  Odpady komunalne wielkogabarytowe, meble itp. odbierane będą dwa raz w roku, w okresie przedświątecznym Wielkanocnym i Bożego Narodzenia.

  Deklarację należy wypełnić w terminie do końca lutego bieżącego roku i złożyć w Urzędzie Miejskim w sekretariacie. Deklaracja jest podstawą naliczenia opłaty, bez potrzeby wzywania do jej uiszczenia.
  Segregując odpady zapłacimy 11 zł od osoby za dany miesiąc.
  W przypadku braku segregacji opłata ta wyniesie 20 zł.

   

  Dodany 2013-02-07 14:04:57 przez Paweł Mielczyński         Wyświetlony: 8199
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-03 09:23:10               Historia zmian [8]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
      Tel: 544161800


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4139325 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij