Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
www.ciechocinek.bipst.pl / Kultura, sport i promocja miasta / Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Wniosek o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi.

  Pliki do pobrania:

   Wniosek o wpis do ewidencji (149 KB)
   Załącznik Nr 1 - Wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek (218 KB)
   Załącznik Nr 2 - opis obiektu (129 KB)

  Podstawa prawna

  1. Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.), 
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z poźn. zm.).

  Wymagane  dokumenty:

  Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim / pola biwakowego znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

  Załączniki:

  • Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektem hotelarskimi / pól biwakowych (załącznik nr 1 - plik do pobrania). 
  • Opis obiektu (załącznik nr 2 - plik do pobrania). 

  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
   
  - kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjny REGON, wydanego przez właściwy Urząd Statystyczny. 
  - kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

  Opłata:
  • Postępowanie nie podlega opłatom.
  Termin załatwienia:
  • Do 7 dni od daty otrzymania wniosku.

  Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Promocji Miasta, ul. Zdrojowa 2b, 87-720 Ciechocinek

  Uwagi:

  1. Na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrza Ciechocinka. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych. 
  2. Dokumentację należy złożyć w Biurze Promocji Miasta, ul. Zdrojowa 2b, 87-720 Ciechocinek 
  3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Biura Promocji Miasta o następujących zmianach: 
  − zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 
  − uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego, 
  − zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, 
  − zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych, 
  − zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

  Informacje dodatkowe:

  1.  Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, wynajem pokoi, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, pola biwakowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, rehabilitacyjne, itp. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
  2. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego dotyczące prowadzonej przez niego działalności w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.
  3. Istnieje możliwość umieszczenia informacji o obiekcie w bazie noclegowej miasta Ciechocinka na stronie internetowej, pod warunkiem, że wnioskodawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku.
  4. Art. 601§ 4 Kodeksu Wykroczeń: „Kto:
  1) wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, 
  2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
  2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
  3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, 
  4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia,
  5)5) nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników tury­stycznych o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od dnia tego zawieszenia

  – podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-08-06 10:36:56 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2713
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-06 10:36:56               Historia zmian
  Publikacja 2014-08-06 10:36:59
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
      Tel: 544161800


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4032228 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij