Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
www.ciechocinek.bipst.pl / Ogłoszenia miejskie
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Szanowni Państwo,


Zapraszamy do udziału w dyskusji i uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechocinek na lata 2016-2023. Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych uwag i opinii odnośnie projektu dokumentu.
 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 24 kwietnia 2017 r. do 9 maja  2017 r. w formie:
 

 • uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji,
 • spotkania konsultacyjnego.

Wypełniony formularz konsultacji będzie można przekazywać w terminie od 24 kwietnia 2017 r. do 9 maja  2017 r.:
 

 1. bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Miejskiego Ciechocinek
 2. drogą elektroniczną na adres mailowy: ratusz@ciechocinek.pl
 3. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski Ciechocinek, ul. Kopernika 19, Ciechocinek.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w  sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku , dn.  8 maja  2017 r. o godz. 13:00.

 

 1. Formularz konsultacji (33 KB)
 2. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016 – 2023 (2521 KB)

 

Dodany 2017-04-24 13:46:21 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 76
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-25 01:51:26               Historia zmian [1]
Publikacja 2017-04-24 13:47:59
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

ENERGA OPERATOR S.A.

 

Informuje o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej W dniu  24.04.2017 w godz. 9.00·12.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  CIECHOCINEK NIESZAWSKA 2 obwód 700

 

Dodany 2015-04-13 07:31:22 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2638
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-20 08:59:25               Historia zmian [10]
Publikacja 2017-04-20 08:58:42
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

KOMUNIKAT


Urząd Miejski w Ciechocinku informuje, że w dniu 3 maja 2017 roku w godzinach 10:00-12:00 nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z organizowaną uroczystością.
 

Dodany 2016-04-24 22:26:01 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 262
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: 2017-05-04
Modyfikacja 2017-04-20 08:58:08               Historia zmian [1]
Publikacja 2017-04-20 08:58:12
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Wielka Nieszawka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-04-07 11:20:16 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 254
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-07 11:20:16               Historia zmian
Publikacja 2017-04-07 11:20:19
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS


OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Ciechocinka zaprasza Mieszkańców miasta do udziału w spotkaniu pn. „OZE - domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek.”


Gmina Miejska Ciechocinek ubiegać się będzie w trybie konkursowym o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej).


Gmina w  imieniu mieszkańców wystąpi z wnioskiem dotyczącym budowy mikroinstalacji energii odnawialnej. Zakwalifikowani uczestnicy projektu będą mogli uzyskać dofinansowanie (do 50% kosztów kwalifikowalnych) m.in. na zakup i montaż instalacji (ogniwa fotowoltaiczne) do produkcji energii elektrycznej.


Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu budowy mikroinstalacji na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek będą mogły uczestniczyć w spotkaniu, które odbędzie się 23.03.2017 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19, w sali nr 10. Nabór ankiet do 24.03.2017 r.


Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, pokój nr 16  tel. 54 416 18 00 wew. 131 lub 570 528 103.
 

 1. Ankieta - Fotowoltaika (1049 KB)
 2. Ankieta - Pompy ciepła (592 KB)
 3. Ankieta - solary (750 KB)
 4. Wniosek (155 KB)
 5. Oświadczenie (14 KB)
 6. Regulamin (14 KB)
 7. Pełnomocnictwo (3 KB)


 

Dodany 2017-03-17 12:21:37 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 613
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-24 01:11:51               Historia zmian [4]
Publikacja 2017-03-17 12:22:19
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia o wystąpieniu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w ramach porozumienia zainteresowanych organów administracji samorządowej

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-03-20 12:31:43 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 569
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-20 12:31:43               Historia zmian
Publikacja 2017-03-20 12:31:48
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA

 

Burmistrz Ciechocinka działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015r. poz. 782 ze zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 oraz na stronie internetowej http://www.ciechocinek.bipst.pl zamieszczono wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechocinek przeznaczonych do zbycia.

 1. Wykaz nieruchomości - ul. Traugutta (93 KB)
 2. Wykaz nieruchomości - ul. Kazimierza Wielkiego (92 KB)
Dodany 2017-03-20 12:29:25 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 569
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-20 12:29:37               Historia zmian
Publikacja 2017-03-20 12:29:39
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

KOMUNIKAT
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w CIECHOCINKU

 

dotyczy taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.
 

 1. Treść komunikatu (433 KB)
 2. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (54 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-03-15 14:59:16 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 638
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-15 14:59:16               Historia zmian
Publikacja 2017-03-15 14:59:34
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka - Uwarunkowania

 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka - Kierunki rozwoju Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka
Prognoza oddziaływania na środowisko


Dodany 2017-03-01 22:03:52 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 932
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-06 09:39:36               Historia zmian [4]
Publikacja 2017-03-01 22:05:17
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA CIECHOCINKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Ciechocinka

oraz
 

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka

 

1.    Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ciechocinku Nr XX/184/12 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka”.

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od  1 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, w pokoju nr 15 ( I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, w sali nr 10 I piętro) od godz. 15:00 do godz.17:00. 

 

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Ciechocinka na adres: Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 31 marca 2017 r. do dnia 22 kwietnia 2017 r.

 

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

2.    Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dokonanymi opiniami i uzgodnieniami, opracowanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ciechocinku Nr XX/184/12 z dnia 10 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka”.

 

Z przedmiotową dokumentacją  można zapoznać się w dniach od 1 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, przy ul. Kopernika 19, w pokoju nr 15 ( I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 31 marca 2017 r. do dnia 22 kwietnia 2017 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres:  ratusz@ciechocinek.pl

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po dniu 22 kwietnia 2017 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Ciechocinka.

 

Dodany 2017-02-21 19:08:13 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 931
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-02-21 19:11:07               Historia zmian
Publikacja 2017-02-21 19:11:15
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

OGŁOSZENIE

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę  Ciechocinek dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2017, Burmistrz Miasta Ciechocinka  ogłasza że, zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych mogą składać wnioski dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2017.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w „Programie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla Miasta Ciechocinka na lata 2013-2032”. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

W związku z powyższym osoby planujące w 2017 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest z dofinansowaniem zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Miasta Ciechocinek w terminie do 28 lutego  2017 r. wniosku wraz z załącznikami. Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta pok. nr 16 oraz na stronie internetowej  www.ciechocinek.bipst.pl. Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania i utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (28 KB)

 

Dodany 2015-10-28 08:58:33 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5972
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-01-26 00:31:31               Historia zmian [1]
Publikacja 2015-10-28 09:00:13
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

APEL DO HODOWCÓW DROBIU
 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-01-12 23:37:46 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1339
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-01-12 23:37:46               Historia zmian
Publikacja 2017-01-12 23:37:57
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA
 

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny - w miarę posiadanych przez Gminę lokali socjalnych
 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-01-12 23:19:10 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1339
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-01-12 23:19:10               Historia zmian
Publikacja 2017-01-12 23:19:12
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA
 

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu/ podnajmu na czas nieoznaczony z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek - w miarę posiadanych przez Gminę lokali komunalnych
 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-01-12 23:18:18 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1345
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-01-12 23:18:18               Historia zmian
Publikacja 2017-01-12 23:18:22
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 OBWIESZCZENIE

 

Starosty Aleksandrowskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w Siarzewie k/Ciechocinka

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-01-12 23:16:31 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1342
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-01-12 23:16:31               Historia zmian
Publikacja 2017-01-12 23:16:34
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA
 

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny - w miarę posiadanych przez Gminę lokali socjalnych
 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-01-10 01:42:29 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1392
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-01-10 01:42:29               Historia zmian
Publikacja 2017-01-10 01:42:36
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA
 

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu/ podnajmu na czas nieoznaczony z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-01-10 01:20:21 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1392
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-01-10 01:20:21               Historia zmian
Publikacja 2017-01-10 01:42:34
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 OBWIESZCZENIE

 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : "Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka"

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-01-10 00:47:41 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1391
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-01-10 00:47:41               Historia zmian
Publikacja 2017-01-10 00:47:45
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wpłynięciu odwołania od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-01-09 14:06:05 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1409
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-01-09 14:06:05               Historia zmian
Publikacja 2017-01-09 14:06:13
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 OBWIESZCZENIE

 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : "Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka"

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-12-14 19:32:41 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1592
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-12-14 19:32:41               Historia zmian
Publikacja 2016-12-14 19:32:44
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-12-14 19:28:55 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1598
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-12-14 19:28:55               Historia zmian
Publikacja 2016-12-14 19:29:00
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

SAMOOBRONA KOBIET
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu informuje, iż ruszyła pierwsza edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony. Zajęcia poprowadzą najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego w zakresie walki wręcz i samoobrony. Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji z ramienia Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu:
 

 • kpt. Daniel NYKIEL – tel.: 261 432 146
 • Pani Olga KOBUSIŃSKA – tel.: 261 432 150


Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Toruniu zajęcia prowadzone będą w:


Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu ul. Sobieskiego 36

Koordynator szkolenia:    kpt. Robert WYSOCKI  –  tel.:  261 432 426,  tel. kom.: 696 479 890, e-mail: cwfis@wp.pl

Więcej informacji pod linkiem: www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet

Dodany 2016-12-12 21:50:56 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1608
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-12-12 21:52:52               Historia zmian
Publikacja 2016-12-12 21:52:55
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ciechocinka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020"

 

 1. Treść obwieszczenia (332 KB)
Dodany 2016-12-10 11:22:11 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1625
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-12-10 11:22:22               Historia zmian
Publikacja 2016-12-10 11:22:25
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ciechocinka
z dnia 05.12.2016 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 1. Treść obwieszczenia (115 KB)


Dodany 2016-12-07 14:11:46 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1663
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-12-07 14:13:00               Historia zmian
Publikacja 2016-12-07 14:13:08
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Burmistrz Ciechocinka

zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie wyznaczenia
na terenie Ciechocinka obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji,

które odbędą się w okresie od 21 listopada 2016 r. do 8 grudnia 2016 r.


Konsultacje są jednym z etapów prac nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Ciechocinek 2016-2023”.


Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, na którym występują niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne oraz środowiskowe. Jej celem jest odnowa zdegradowanej części miasta i  obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty budynków czy modernizacja dróg to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z  polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.


Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ciechocinku.


Konsultacje odbywają się w następujących formach:

 • spotkanie konsultacyjne,
 • ankiety,
 • zbieranie uwag ustnych i pisemnych


Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 25 listopada o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku.


Wypełnione ankiety i uwagi można przekazywać do dnia 8 grudnia 2016 r.:

 • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku,
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: ratusz@ciechocinek.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek.

 

Załącznik:
Link do ankiety: https://goo.gl/forms/GstNCatjtyF8gkGm1


Dodany 2016-11-23 09:07:44 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1786
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-11-23 09:08:48               Historia zmian
Publikacja 2016-11-23 09:08:57
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA

 

Burmistrz Ciechocinka działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015r. poz. 782 ze zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 oraz na stronie internetowej http://www.ciechocinek.bipst.pl zamieszczono wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechocinek przeznaczonych do zbycia.
 

 1. Wykaz nieruchomości - ul. Wojska Polskiego (91 KB)
 2. Wykaz nieruchomości - ul. Wierzbowa (93 KB)
 3. Wykaz nieruchomości - ul. Traugutta (92 KB)
 4. Wykaz nieruchomości - ul. Plac Gdański (93 KB)
 5. Wykaz nieruchomości - ul. Klonowa (91 KB)

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-11-23 08:01:09 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1786
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-11-23 08:01:09               Historia zmian
Publikacja 2016-11-23 08:01:12
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Wielka Nieszawka o zakończeniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy przedsięwzięciu pn "Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-11-18 19:29:04 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1831
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-11-18 19:29:04               Historia zmian
Publikacja 2016-11-18 19:29:07
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-11-14 13:15:13 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1899
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-11-14 13:15:13               Historia zmian
Publikacja 2016-11-14 13:15:17
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Ciechocinku informuje, że w dniu 11 listopada 2016 roku w godzinach 10:00 - 12:00 nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z organizowaną uroczystością.

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-11-04 08:38:12 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1994
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-11-04 08:38:12               Historia zmian
Publikacja 2016-11-04 08:38:15
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Burmistrz Ciechocinka

zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie wyznaczenia
na terenie Ciechocinka obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji,

które odbędą się w okresie od 3 listopada 2016 r. do 18 listopada 2016 r.Konsultacje są jednym z etapów prac nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Ciechocinek 2016-2023”.
 

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, na którym występują niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne oraz środowiskowe. Jej celem jest odnowa zdegradowanej części miasta i  obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty budynków czy modernizacja dróg to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z  polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.
 

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ciechocinku.
Konsultacje odbywają się w następujących formach:

 • spotkanie konsultacyjne,
 • ankiety,
 • zbieranie uwag ustnych i pisemnych.

 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 14 listopada o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku.

Wypełnione ankiety i uwagi można przekazywać do dnia 18 listopada 2016 r.:

 • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku,
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: ratusz@ciechocinek.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek.


Załącznik:


Link do ankiety:
https://goo.gl/forms/GstNCatjtyF8gkGm1

Dodany 2016-11-04 08:28:55 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1999
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-11-04 08:32:14               Historia zmian
Publikacja 2016-11-04 08:32:23
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA

 

Burmistrz Ciechocinka działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015r. poz. 782 ze zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 oraz na stronie internetowej http://www.ciechocinek.bipst.pl zamieszczono wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechocinek przeznaczonych do zbycia.
 

 1. Wykaz nieruchomości - ul. Stolarska (93 KB)
 2. Wykaz nieruchomości - ul. Widok (92 KB)
 3. Wykaz nieruchomości - ul. Wojska Polskiego - lokal 1 (95 KB)
 4. Wykaz nieruchomości - ul. Wojska Polskiego - lokal 2 (95 KB)
 5. Wykaz nieruchomości - ul. Wojska Polskiego - lokal 3 (95 KB)

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-10-27 23:59:37 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2061
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-10-27 23:59:37               Historia zmian
Publikacja 2016-10-27 23:59:46
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Wielka Nieszawka o ponownym udziale społeczeństwa przy przedsięwzięciu pn "Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

 

Dodany 2016-10-19 09:35:17 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2161
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-10-19 09:35:31               Historia zmian
Publikacja 2016-10-19 09:35:35
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego o możliwości zapozonania się z pojektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ciechocinek - Aleksandrów Kujawski

 

Dodany 2016-10-07 08:41:24 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2288
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-10-07 08:41:41               Historia zmian
Publikacja 2016-10-07 08:41:44
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA

 

Burmistrz Ciechocinka działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015r. poz. 782 ze zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 oraz na stronie internetowej http://www.ciechocinek.bipst.pl zamieszczono wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechocinek przeznaczonych do zbycia.
 

 1. Wykaz nieruchomości - ul. Bukowa (92 KB)
 2. Wykaz nieruchomości - ul. Strażacka (82 KB)
 3. Wykaz nieruchomości - Ogródki działkowe (91 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-09-23 07:28:16 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2391
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-09-23 07:28:16               Historia zmian
Publikacja 2016-09-23 07:28:19
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

INFORMACJA

 

Informacja Starosty Aleksandrowskiego o podjęciu prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów

 1. Treść komunikatu (419 KB)

 

Dodany 2016-08-12 01:26:27 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2737
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: 2018-09-30
Modyfikacja 2016-08-17 10:41:04               Historia zmian [1]
Publikacja 2016-08-12 01:27:40
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA

 

Burmistrz Ciechocinka działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015r. poz. 782 ze zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 oraz na stronie internetowej http://www.ciechocinek.bipst.pl zamieszczono wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechocinek przeznaczonych do zbycia.
 

 1. Wykaz nieruchomości - ul. Widok (82 KB)
 2. Wykaz nieruchomości - ul. Kopernika (82 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-08-01 18:52:03 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2810
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-08-01 18:52:03               Historia zmian
Publikacja 2016-08-01 18:52:05
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 IV Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek

 

Burmistrz Ciechocinka zaprasza Mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych opracowywanego dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek”.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który dokonuje kompleksowej oceny emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta oraz opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości powietrza. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej szczegółowo zostaną opisane działania dla miasta Ciechocinka, które przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

 

Konsultacje społeczne odbędą się dnia 27.07.2016 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku, przy ul. Kopernika 19, w sali nr 10.

 

Załącznik : Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek (3154 KB)

 

Burmistrz Ciechocinka
 mgr inż. Leszek Dzierżewicz
 
Dodany 2016-07-20 17:58:48 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2965
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-07-25 09:58:55               Historia zmian [2]
Publikacja 2016-07-20 17:58:50
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

III Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek

 

Burmistrz Ciechocinka zaprasza Mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych opracowywanego dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek”.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który dokonuje kompleksowej oceny emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta oraz opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości powietrza. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej szczegółowo zostaną opisane działania dla miasta Ciechocinka, które przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

 

Konsultacje społeczne odbędą się dnia 08.07.2016 r. o godzinie 13.30 w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku, przy ul. Kopernika 19, w sali nr 10.

 

Burmistrz Ciechocinka
 mgr inż. Leszek Dzierżewicz
 
Dodany 2016-07-04 11:05:13 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 3098
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-07-04 11:05:38               Historia zmian
Publikacja 2016-07-04 11:05:46
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

II Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek

 

Burmistrz Ciechocinka zaprasza Mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych opracowywanego dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek”.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który dokonuje kompleksowej oceny emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta oraz opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości powietrza. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej szczegółowo zostaną opisane działania dla miasta Ciechocinka, które przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

 

Konsultacje społeczne odbędą się dnia 21.06.2016 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku, przy ul. Kopernika 19, w sali nr 10.

 

Burmistrz Ciechocinka
 mgr inż. Leszek Dzierżewicz
 
Dodany 2016-06-14 08:11:34 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 3284
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-06-14 08:12:07               Historia zmian
Publikacja 2016-06-14 08:12:13
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek
 
Burmistrz Ciechocinka zaprasza Mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych opracowywanego dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który dokonuje kompleksowej oceny emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta oraz opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości powietrza. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej szczegółowo zostaną opisane działania dla miasta Ciechocinek, które przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Konsultacje społeczne odbędą się dnia 11.05.2016 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku, przy ul. Kopernika 19, w sali nr 10.
 
Burmistrz Ciechocinka
 mgr inż. Leszek Dzierżewicz
 
 
Dodany 2016-05-09 12:05:21 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 3666
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-05-09 12:05:45               Historia zmian
Publikacja 2016-05-09 12:05:52
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

KOMUNIKAT
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w CIECHOCINKU

 

dotyczy taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.
 

 1. Treść komunikatu (525 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-03-04 00:30:10 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 4488
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-03-04 00:30:10               Historia zmian
Publikacja 2016-03-04 00:30:18
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej
Ciechocinek na lata 2015-2020 
Diagnoza

 

Dodany 2015-12-21 18:31:20 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5313
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-12-21 18:31:50               Historia zmian
Publikacja 2015-12-21 18:32:06
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA
 

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokal komunalny przy ul. Nieszawskiej 149B
 

Dodany 2015-08-13 07:17:33 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 7010
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-11-03 08:27:41               Historia zmian [3]
Publikacja 2015-08-13 07:17:56
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA
 

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokal locjalny
 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2015-11-03 08:27:16 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5859
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-11-03 08:27:16               Historia zmian
Publikacja 2015-11-03 08:27:24
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

INFORMACJA KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 2 W CIECHOCINKU


O osobach uprawnionych do przyjmowania pisemnych zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, w uprawach i płodach rolnych

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2015-07-17 14:42:30 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 7441
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-07-17 14:42:30               Historia zmian
Publikacja 2015-07-17 14:42:38
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

OGŁOSZENIE BURMISTRZA CIECHOCINKA
O POWOŁANIU GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA KADENCJĘ 2015 – 2017

 


Na podstawie § 4 ppkt 1ust.2 Uchwały Nr XXII/183/12 Rady Miejskiej Ciechocinka    z dnia 10 września 2012 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ciechocinku  (Dz.Urz. Woj. Kuj.Pom.    ;z 2012 r. poz. 2090), Burmistrz Ciechocinka informuje o konieczności powołania członka Gminnej Rady Pożytku Publicznego na kadencję 2015 - 2017.

 

 

Dodany 2015-06-26 07:38:33 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 7633
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-06-26 07:41:01               Historia zmian
Publikacja 2015-06-26 07:41:06
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

OGŁOSZENIE BURMISTRZA CIECHOCINKA

 

Burmistrz Ciechocinka informuje o rozpoczęciu z dniem 17 marca 2015r. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
 

 1. Treść ogłoszenia o prowadzeniu konsultacji (1688 KB)
 2. Informacja o wyniku konsultacji uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (370 KB)
Dodany 2015-03-02 20:41:29 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9006
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-04-24 11:55:52               Historia zmian [2]
Publikacja 2015-03-02 20:41:54
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

OGŁOSZENIE

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w Tunezji odnotowano znaczący wzrost aktywności grup terrorystycznych oraz uzyskano informacje o zagrożeniu kolejnymi zamachami w centrum Tunisu. Zamachy te mogą być kierowane również przeciwko turystom. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Tunezji:

http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/tunezja___ostrzezenie_dla_podrozujacych

Sprawą zajmują się:
Dodany 2015-04-13 06:58:48 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 8506
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-04-13 06:58:48               Historia zmian
Publikacja 2015-04-13 06:58:52
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu/ podnajmu na czas nieoznaczony z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek - w miarę posiadanych przez Gminę lokali komunalnych - wnioski złożone w roku 2015 (56 KB)

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu/ podnajmu na czas nieoznaczony z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek – w miarę posiadanych przez Gminę lokali komunalnych - wnioski złożone do końca roku 2014 (65 KB)

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny - w miarę posiadanych przez Gminę lokali socjalnych - wnioski złożone do końca roku 2014 (61 KB)

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny - w miarę posiadanych przez Gminę lokali socjalnych - wnioski złożone w roku 2015 (59 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2015-03-30 17:04:11 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 8649
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-03-30 17:04:11               Historia zmian
Publikacja 2015-03-30 17:04:50
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS


KOMUNIKAT BURMISTRZA CIECHOCINKA

 

Od 1 marca br. wchodzą w życie trzy znowelizowane ustawy: ustawa - prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych i ustawa o ewidencji ludności.

Oznacza to jednoczesne wprowadzenie nowych systemów i niezbędny w tym przypadku tak zwany okres przejściowy na ich wdrożenie. W związku z tym przez pierwszych kilka tygodni, czas oczekiwania na załatwienie spraw w USC oraz związanych z dowodami osobistymi i ewidencji ludności może ulec wydłużeniu.

Wraz z wprowadzeniem znowelizowanych ustaw, większością zadań, które dotąd spoczywały na interesantach, będą zajmować się urzędnicy. Osoby zainteresowane przepraszamy za ewentualne wydłużenie terminów załatwienia Państwa spraw.

 

Dodany 2015-02-28 08:52:12 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9036
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-03-16 07:47:08               Historia zmian [2]
Publikacja 2015-02-28 08:52:16
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
    Tel: 544161800


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3478608 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij